اطلاعیه و بخشنامه ها

طرح پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در مالء عام در ماه مبارک رمضان

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی

نظر به لزوم حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از هتک حرمت آن از این حیث که برخی افراد با روزه خواری در
مجامع عمومی حرمت این ماه مبارک را می شکنند طرح پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در مالء عام در
ماه مبارک رمضان با همکاری دستگاههای ذیربط به شرح وظایف ذیل اجراء می گردد.

هدف از اجرای طرح
1 .پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و اقدامات هنجارشکن
2 .رعایت و احترام به آداب و شعائر اسالمی و شرعی
3 .احیاء و اجرای فریضه شرعی امر به معروف و نهی از منکر
4 .اِعمال و اجرای قانون
5 .تأمین امنیت مذهبی شهروندان و ایجاد رضایتمندی عمومی
6 .ایجاد انضباط اجتماعی
7 .تعامل و هماهنگی فی مابین کلیه دستگاههای ذیربط
8 .استفاده از ظرفیت بالقوه دستگاههای دولتی و غیر دولتی و مردم به منظور حفظ شئونات ماه مبارک رمضان
9 .ایجاد فضای روانی مناسب با توجه به شرایط ماه مبارک رمضان

مکان های اجرای طرح
1 .خیابانها و میادین شلوغ و پُرتردد شهر
2 .پاساژها و اماکن تجاری، تفریحی و سیاحتی
3 .ادارات و اماکن عمومی

وظایف دستگاه ها – دادسرای عمومی و انقلاب
1 .مدیریت، نظارت و هماهنگی اجرای مطلوب و مؤثر طرح
2 .نظارت بر عملکرد مامورین انتظامی و صدور دستورات مقتضی
3 .اخذ گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات دستگاههای ذیربط
4 .ارائه تدابیر قضایی به منظور جلوگیری از تکرار جرم
5 .اطالع رسانی توسط دادسرا
6 .حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در اجرای طرح

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان خراسان رضوی
1 .هماهنگی با دادسرای مرکز استان جهت اجرای طرح
2 .ممانعت از عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی و تجاهر به روزه خواری توسط کلیه صنوف مرتبط و مشتریان از اذان صبح تا اذان مغرب
(رستورانها، اغذیه فروشیها، ساندویچ و پیتزا فروشیها، آبمیوه فروشیها و )… و برخورد با متخلفین
3 .ارائه آمار عملکرد به دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
4 .برقراری جلسه هماهنگی و تعامل با کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی ذیربط بمنظور پیشگیری از وقوع بزه روزه خواری در مالء عام
5 .افزایش حضور مأمورین انتظامی در مناطقی که امکان روزه خواری و هنجارشکنی بیشتر است
6 .تذکر لسانی به رانندگانی که در سطح شهر مبادرت به روزه خواری بصورت سهوی مینمایند

شهرداری
1 .انجام تبلیغات محیطی مناسب و جذاب در فضاهای تبلیغی در اختیار پیرامون اهمّیّت و حرمت ماه مبارک رمضان در کلیه مناطق شهر و
ساختمان های شهرداری و در داخل و بر روی بدنه اتوبوس های واحد شهری
2 .در اختیار قرار دادن برخی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به منظور انجام تبلیغ در ماه مبارک رمضان جهت انجام تبلیغات اجرای فعالیت
های فرهنگی و مذهبی در مناطق مختلف شهر ویژه ماه مبارک رمضان خصوصاً مناطق آلوده
3 .هماهنگی و تعامل با سایر دستگاههای عضو طرح

اداره کل تبلیغات اسالمی استان خراسان رضوی
1 .تهیه محتوا با موضوعات مرتبط با اهمّیّت و رعایت حرمت ماه مبارک رمضان جهت دستگاههای عضو و اطالع رسانی عمومی
2 .تهیه تراکت و بنر پیرامون ماه مبارک رمضان و نصب در اماکن مورد لزوم با هماهنگی با شهرداری
3 .تعامل و هماهنگی با سایر دستگاههای عضو طرح
4 .بکارگیری ظرفیت هیئتهای مذهبی و شبکه های مجازی در ترویج فضایل ماه مبارک رمضان
5 .هماهنگی و توجیه روحانیون و ائمه جمعه و جماعات مبنی بر ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در مجالس سخنرانی و وعظ

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی
1 .هماهنگی با کلیه جراید محلی استان به منظور درج احادیث و روایات معصومین در خصوص اهمّیّت و حرمت ماه مبارک رمضان
2 .درج پیام های پیشگیرانه و فرهنگی مذهبی در طول ماه مبارک رمضان در جراید محلی استان خراسان رضوی
3 .انعکاس اخبار و فعالیتهای دستگاههای عضو در خصوص اجرای طرح توسط جراید محلی استان
4 .انجام امور فرهنگی تبلیغی متناسب با ماه مبارک رمضان درکلیه مناطق شهر با تأکید بر استفاده از فضای مجازی
5 .عدم صدور مجوّز برگزاری جلساتی که تناسبی با فضای ماه مبارک رمضان ندارند
6 .بکارگیری ظرفیت کانونهای فرهنگی مساجد در جهت ترویج فضائل ماه مبارک رمضان و فرهنگ قرآنی و پیشگیری از هنجارشکنی

فرمانداری ها
1 .ابالغ به کلیه دستگاههای اجرایی شهر در خصوص رعایت حرمت ماه مبارک رمضان توسط پرسنل و ارباب رجوع
2 .نصب بنر، تراکت و سایر امور تبلیغی در خصوص اهمّیّت حرمت ماه مبارک رمضان توسط کلیه دستگاههای اجرایی
3 .نظارت نامحسوس بر عملکرد دستگاههای اجرایی و درصورت احراز تخلف و یا عدم رعایت شئونات ماه مبارک رمضان و یا اقدامات
هنجارشکنانه برحسب مورد اعمال تذکر و قانون

اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی
1 .هماهنگی، توجیه و آموزش صنوف عرضه کننده موادغذایی خوردنی و آشامیدنی درجهت رعایت شئونات ماه مبارک رمضان
2 .پیشبینی و اعزام تیم های بازرسی به منظور نظارت بر صنوف مرتبط
3 .انجام تبلیغات محیطی توسط صنوف
4 .معرفی صنوف متخلف در رعایت ضوابط به اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات و امنیت عمومی

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
1 .تبیین معروفات و منکرات ماه مبارک رمضان و تبلیغ از طریق وسایل ارتباط جمعی
2 .پیشبینی و تعیین محتوی و تغذیه فکری نیروهای مرتبط با اجرای فریضه شرعی امر به معروف و نهی از منکر
3 .تذکر به دستگاههای دولتی و غیردولتی که موجبات نقض حرمت ماه مبارک رمضان را فراهم میآورند
4 .تشویق مراکز دولتی و غیردولتی در اجرای فریضه شرعی امر به معروف و نهی از منکر
5 .پیگیری همگانی کردن طرح تذکر لسانی به افراد روزه خوار )ایجاد احساس مسئولیت جمعی(
6 .پیگیری حمایت قانونی و شرعی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در اجرای طرح

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
1 .تعیین محدوده فعالیت و چگونگی عرضه مواد غذایی، خوردنی و آشامیدنی توسط واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های ذیربط با
همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات و امنیت عمومی، فرمانداری، دادستانی، اتحادیه ها و اتاق اصناف
2 .اِعمال مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی مربوطه از طریق تنظیم گزارش توسط اتحادیه های صنفی و واحد
بازرسی.

صدا و سیمای مرکز استان خراسان رضوی
1 .تهیه و پخش برنامه های پیشگیرانه مستند در خصوص اهمّیّت ماه مبارک رمضان و حرمت روزه خواری
2 .انجام مصاحبه در طول ماه مبارک رمضان با مدیران دستگاههای مسئول طرح و انعکاس آنها در بخش های مناسب
3 .اطالع رسانی عمومی درخصوص الزامات و ممنوعیت های قانونی و شرعی ماه مبارک رمضان با مشارکت دستگاههای عضو

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
1 .توجیه کلیه گردشگران خارجی غیرمسلمان درخصوص اهمّیّت ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان و ممنوعیت استعمال مواد خوردنی و
آشامیدنی در اماکن عمومی با استفاده از ظرفیت تورگردانها
2 .ممنوعیت عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی (در اماکن گردشگری) و تعطیلی کافی شاپ، بوفه، رستوران مراکز گردشگری ( از اذان صبح تا
غروب آفتاب)
3 .هماهنگی با صنف هتلداران و مهمان پذیران مبنی بر عرضه مواد غذایی و خوردنی و آشامیدنی صرفاً در فضای کامالً پوشیده به نحوی که
قابلیت رویت عمومی نداشته باشد( عرضه صرفاً جهت مسافران صورت گیرد)
4 .انجام تبلیغات محیطی درخصوص اهمّیّت و حرمت ماه مبارک رمضان در اماکن گردشگری

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
1 .توجیه و هماهنگی کلیه مدیران و مسئوالن باشگاههای فرهنگی ورزشی دولتی و غیر دولتی در اجرای طرح
2 .انجام تبلیغات محیطی درخصوص اهمّیّت و حرمت ماه مبارک رمضان در باشگاهها و مراکز ورزشی خصوصی و دولتی تحت نظارت با تأکید بر
استفاده از فضای مجازی برای ترویج شعائر مذهبی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی
1 .انجام تبلیغات محیطی در اماکن در اختیار و تحت نظارت و محیط های کارگری و کارخانجات استان خراسان رضوی
2 .برگزاری مراسم مذهبی در کلیه کارگاه ها و کارخانجات استان
3 .نظارت بر محیط های کارگری و کارخانجات بمنظور جلوگیری از هنجارشکنی و روزه خواری در مالء عام و اِعمال تذکر لسانی به روزه خوار ان
و در صورت اصرار یا تکرار فعل حرام معرفی متخلفین به همراه مستندات به مأمورین انتظامی

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات
1 .هماهنگی و ابالغ به ائمه جمعه و جماعات بمنظور همکاری در اجرای مطلوب طرح با تعامل با سایر دستگاههای ذیربط
2 .بکارگیری ظرفیت ائمه جمعه و جماعات و مراکز حوزه علمیه در ترویج موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی
در برنامه های مذهبی فرهنگی در ماه مبارک رمضان با تأکید بر رعایت مقررات بهداشتی

اتحادیه لوازم خانگی مشهد

کاربران و همکاران محترم صنف فروشندگان لوازم خانگی، لطفا نظرات خود را در رابطه با موضوعات و اخبار مطرح نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا